Rekommenderas, 2020

Redaktionen

Definition s principer om proportionalitet och rimlighet

Vilka är principerna om proportionalitet och rimlighet:

Principerna om proportionalitet och rimlighet är förordningar som styr tillämpningen av rättssystemet så att den möter den konkreta situationen på ett lämpligt och proportionellt sätt.

Proportionalitetsprincipen och rimligheten säkerställer samstämmighet mellan ansökan och lagens syfte, vilket säkerställer rättvis användning. Av denna anledning kallas principerna också förbudet mot överflödig princip .

Principerna om proportionalitet och rimlighet betraktas som allmänna rättsprinciper och tillämpas därför på alla områden. Men eftersom de har mer återkommande ansökan i den offentliga förvaltningen, studeras de mer i förvaltningsrätten.

När det gäller den offentliga förvaltningen är proportionalitetsprincipen och rimligheten implicita i den federala konstitutionen och uttryckligen föreskrivs i artikel 2 i lag 9 784/99, som reglerar den administrativa processen på federal nivå:

Offentliga förvaltningen kommer bland annat att följa principerna om laglighet, syfte, motivation, rimlighet, proportionalitet, moral, gott försvar, motsägelsefull rättssäkerhet, allmänintresse och effektivitet.

Genom den offentliga förvaltningen måste de tre regeringsgrenarna (verkställande, lagstiftande och rättsliga) förstås på alla federala sfärer, liksom enheter av indirekt offentlig förvaltning (kommuner, stiftelser, offentliga företag och blandbolag). Kort sagt måste alla enheter som deltar i statlig verksamhet agera på proportionalitetsprincipen och rimligheten.

Finns det en skillnad mellan proportionalitetsprincipen och rimligheten?

Det finns ingen samstämmighet i doktrin och rättspraxis om skillnaderna mellan proportionalitetsprincipen och rimligheten.

Många av läran och rättspraxis behandlar principerna som synonymer, eftersom de två termerna överför samma idé om tillräcklighet. Denna gemensamma åsikt över principerna påverkar inte institutets förståelse eller tillämpning.

Det finns författare som dra tekniska skillnader mellan proportionalitetsprincipen och rimligheten. Denna aspekt antas också av rättspraxis. Enligt henne, medan proportionalitet består av åtgärdens uppgradering (förbud mot överskott) beaktar rimligheten analyser av:

Tillräcklighet : Förenlighet mellan åtgärden och det specifika fallet.

Behov : Åtgärdens genomförbarhet i ljuset av situationen.

Den uppenbara skillnaden mellan proportionalitetsprincipen och rimligheten är ursprunget. Medan proportionalitet härrörde från tysk rätt uppstod rimlighet i den angelsaxiska lagen.

Exempel på tillämpning av proportionalitetsprincipen och rimligheten

Eftersom de är allmänna principer kan proportionalitet och rimlighet tillämpas i alla juridiska områden. Några exempel är:

Administrativ rätt : En hälsoövervakningsansvarig kontrollerar en stormarknad och finner två paket ris en dag föråldrad. Bland de gällande påföljderna gäller att agenten är allvarligaste och förbjuder etableringen i 30 dagar. I detta fall kan ägaren av snabbköpet överklaga beslutet genom att åberopa principerna om rimlighet och proportionalitet.

Straffrätt : I straffrätten, med tanke på att domaren måste följa reglerna för dosimetri av sanktionen, är principerna om rimlighet och proportionalitet mer fokuserade på lagstiftaren, som i det ögonblick som definierar meningen, bör förbli förenlig med det skyddade rättsliga välståndet. Således bör ett lätt brott mot egendom inte ha straffet större än ett brott mot livet.

Arbetsrätt : I arbetsrätten är proportionalitetsprincipen och rimligheten uppenbar, till exempel vid uppsägning av rättvisa skäl. I rättssystemet föreskrivs att allvarlig oegentlighet är nödvändig för tillämpningen av en sådan allvarlig straff. Det måste således finnas proportionalitet mellan arbetstagarens beteende och arbetsgivarens beslut.

Populära Kategorier

Top